Cormax Security > Oferta > System sygnalizacji pożaru SSP/SAP

System sygnalizacji pożaru SSP/SAP

Wykrywanie pożarów, inicjowanie alarmu, automatyczne powiadamianie straży pożarnej lub wykonywanie innych działań zmniejszające skutki pożaru.

Pierwsza nasza realizacja z zakresu systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP powstała w latach 90 tych. Od tamtego czasu stale doskonalimy się w projektowaniu, instalacji i serwisie systemów przeciw pożarowych lub inaczej mówiąc systemu alarmu pożaru SAP.

Stosujemy różnych producentów w zależności od wymagań kontrahenta.

Mamy bogate portfolio zarówno w obiektach handlowych, muzealnych czy produkcyjnych.

Zachęcamy do wysłania zapytań w formie e-mail lub w formularzu kontaktowym. Jak najszybciej postaramy się odpowiedzieć lub przygotować ofertę.

System sygnalizacji pożaru
System sygnalizacji pożaru, SSP (także SAP, czyli sygnalizacja alarmowa pożarowa lub system alarmu pożarowego) – zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne działania zmniejszające skutki pożaru.

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim dóbr. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych, z innymi systemami. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania.

Urządzenie przeciwpożarowe
Urządzenie przeciwpożarowe – urządzenie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Są to między innymi:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia:
  • sygnalizacyjno-alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
  • wyłączniki przeciwpożarowe,
  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
  • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
  • hydranty zewnętrzne,
  • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
  • przeciwpożarowe klapy odcinające,
  • urządzenia oddymiające,
  • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
  • kurtyny dymowe – wyróżniamy kilka grup kurtyn dymowych[1], które dzielą się na kurtyny stałe SSB oraz ruchome ASB. Kurtyny dymowe zbudowane są z płaszcza o właściwej odporności, które możemy podzielić na: przepuszczalność dymu oraz wysoką temperaturę, prowadnic bocznych, wału nawojowego, napędu elektrycznego w przypadku kurtyn ruchomych.
  • drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
  • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Obiekty w których wymagany jest system sygnalizacji pożaru SSP, SAP.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosowanie SSP, jest obowiązkowe dla następujących budynków. Dla ułatwienia nawigacji umownie podzielono obiekty na prywatne i publiczne.
Obiekty prywatne:

 • Handlowe i wystawowe:
  • o jednej kondygnacji przy powierzchni strefy pożarowej ponad 5000m²
  • o wielokondygnacyjne przy powierzchni strefy pożarowej ponad 2500m²
 • Kina (ponad 600 miejsc)
 • Budynki, gdzie znajduje się pond 300 miejsc do celów gastronomicznych
 • Zakłady pracy zatrudniające więcej niż 100 niepełnosprawnych
 • (Hotele) Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
 • Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
 • Centrale telefoniczne (przy pojemności powyżej 10 000 numerów) oraz centrale telefoniczne tranzytowe (przy pojemności 5000 – 10000 numerów) o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
 • Podziemne garaże (mające strefę pożarową ponad 1500m²) lub mające więcej niż jedną kondygnację podziemną
 • Banki, gdzie strefa pożarowa (zawierająca salę operacyjną) przekracza 500 m²

Obiekty publiczne:

 • Teatry (mające ponad 300 miejsc)
 • Sale sportowe i widowiskowe (ponad 1500 miejsc)
 • Szpitale (z wyłączeniem psychiatrycznych) i sanatoria (mające ponad 200 łóżek)
 • Szpitale psychiatryczne (mające ponad 100 łóżek)
 • Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji niepełnosprawnych (mające ponad 100 łóżek)
 • Budynki użyteczności publicznej (wysokie lub wysokościowe)
 • Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
 • Archiwa określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • Muzea i zabytki budowlane (określa Generalny Konserwator Zabytków z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej)
 • Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
 • Urzędy obsługujące organy administracji rządowej
 • Stacje podziemnej kolei oraz metra
 • Porty i dworce przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie
 • Biblioteki, gdzie zbiory stanowią narodowy zasób biblioteczny
WhatsApp
Cormax
Witaj.
W czym możemy Ci pomóc?