Przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Cormax Security > Strefa wiedzy > Przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

W ramach Unii Europejskiej ujednolicane są normy dotyczące badań, oznaczeń systemu oceny, zasady wydawania aprobat technicznych i atestacji wyrobów, natomiast przepisy dotyczące budynków pozostają nadal zróżnicowane. W Polsce źródłem przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest Ustawa Prawo Budowlane (1) oraz Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej (2).

Wymagania dotyczące budynku i jego usytuowania są rozproszone. Ujęte są zarówno w rozporządzeniach Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (3), jak i Ministra Spraw Wewnętrznych (4), (5). Przedłużeniem rozporządzeń regulujących warunki techniczne są Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania przez obu ministrów (6), (7).

Ważnym uzupełnieniem przepisów  są rozporządzenia o uzgadnianiu projektów (8) i system odbiorów przez komendy rejonowe Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzony na mocy ustawy (2). W zakresie stosowania wyrobów w budownictwie regulują: Ustawa Prawo Budowlane (1) i rozporządzenie (9) oparte na ustawach (11) i (12) oraz rozporządzenie (10) wynikające z delegacji w Ustawie (2).
Funkcjonowanie systemu aprobacji i certyfikacji wyrobów jest niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa pożarowego. Nabiera on szczególnego znaczenia w okresie wprowadzania innowacji technicznych. Nowe systemy są często podatne na wady i niedokładności montażu. Nieprzestrzeganie wymagań aprobat technicznych i instrukcji producenta może doprowadzić do znacznego spadku odporności ogniowej w stosunku do oczekiwań.

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994, poz.414).
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81/1991, poz. 351).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 46).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92/1992, poz. 460 ze zmianami (Dz.U. Nr 8/1993, poz. 42).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe. (Dz.U. Nr 8/1993, poz. 42).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84/1994, poz. 387).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz.U. Nr 44/1994, poz. 174).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 102/1995, poz. 506).
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atest) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 40) 1992, poz.172).
 11. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55/1993, poz. 251).
 12. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55/1993, poz. 250).
WhatsApp
Cormax
Witaj.
W czym możemy Ci pomóc?